La nascita di Fiuggi

Fiuggi panorama

Si ritiene che un piccolo villaggio, di nome Felcia, esistesse già all'epoca degli Ernici, la popolazione preromana stanziata in quest'area del Lazio. Nel 367 a.C. ebbe inizio la dominazione romana, e al periodo romano risalgono le prime attestazioni sulle proprietà delle acque locali di Fons Arilla. L'abitato, anticamente, era situato nella campagna, ma, in seguito alle invasioni barbariche e dei Saraceni, gli abitanti si trasferirono nella vicina collina, dove sorge attualmente il centro storico, per potersi difendere in maniera più efficace. Agli inizi del XII secolo, a seguito di una lotta sfortunata contro Guarcino e altri centri, l'antica Anticoli perse parte del suo territorio. Nel XIII secolo Bonifacio VIII acquistando Torre Cajetani poté vantare diritti feudali anche sulla stessa Anticoli.

Con l'ascesa al Soglio Papale di Alessandro VI Borgia (successore di papa Innocenzo VIII)il castello di Anticoli venne affidato al cardinale Ascanio Sforza e successivamente a Giovanni, figlio di Lucrezia Borgia.

In seguito a varie vicissitudini i Colonna ebbero la meglio nel XVI secolo  entrando in possesso del territorio di Anticoli mantenendo la supremazia fino al 1816.

Con l'unificazione nazionale al nome Anticoli venne aggiunta la specificazione "di Campagna" con riferimento all'antica provincia pontificia di Campagna e Marittima.

 

Nell'agosto 1911 è proprio in Fiuggi che venne firmata la dichiarazione di guerra alla Foto  ritraente l'allora primo ministro Giovanni GiolittiTurchia ad opera del Presidente del Consiglio Giovanni Giolitti e del Ministro degli Esteri Salandra. Mentre nel 1914 è il re in persona che, alloggiato nello storico Palazzo della Fonte, firma la dichiarazione di neutralità nel conflitto appena scoppiato.

 

 

 

Nel 1911 partì la valorizzazione delle proprietà curative delle acque, con l'inaugurazione della Fonte Bonifacio VIII; nel 1913 venne aperto il Grande Albergo Palazzo della Fonte, uno dei più prestigiosi d’Europa, che l’anno successivo avrebbe accolto la famiglia reale. In effetti Fiuggi diventò un punto di riferimento per molti "notabili" dell'epoca che qui venivano anche solo per un periodo di svago. Nel 1916 fu inaugurata la Ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri-Frosinone a scartamento ridotto, poi dismessa nel 1982.Tale infrastruttura diede impulso al turismo dell'era moderna nella città termale. Si realizzò anche all'interno del territorio una sorta di ferrovia leggera che metteva in comunicazione le Fonti con le varie parti della città.

palazzo-della-fonte-banner

 

 

Il Grande Albergo Palazzo della Fonte (unico in europa con il suo stile liberty) durante la seconda guerra mondiale svolse la funzione di ospedale.

 

 

Ai nostri giorni la cittadina possiede, dopo Roma, il maggior numero di alberghi del Lazio, ed è uno dei centri termali più conosciuti d'Europa, con un notevole flusso turistico. Grazie a ciò è scelta spesso come sede di congressi e manifestazioni politiche, ospitate nel Palaterme.

 

L'Amministrazione sta attualmente cercando nuove soluzioni per fonte_bonifacio_viii_fiuggirealizzare un palacongressi avveneristico progettato dal noto architetto spagnolo Santiago Calatrava per adeguarsi alle richieste del mercato turistico-congressuale.

 

Non di minore importanza la Fonte Bonifacio VIII è stata riprogettata abilmente dall'architetto Luigi Moretti e realizzata negli anni '70 demolendo le terme originarie in stile Umbertino.

 

Wersja polskapolonia

 

Narodziny Fiuggi
Uwa?a si?, ?e  ma?a wioska o nazwie Felcia istnia?a ju? w czasach Herników, ludno?ci,która  osiedli?a si? na tym terenie w obszarze Lacjum jeszcze przed staro?ytnymi Rzymianami.. W 367 pne rozpoczyna si? panowanie rzymskie i z tych czasów rzymskich pochodz? pierwsze wzmianki na temat w?a?ciwo?ci tutejszych wód Fons Arilla.Ludno?? pierwotnie zamieszkiwa?a  tereny po?o?one ni?ej,na wsi, ale po barbarzy?skich najazdach Saracenów,aby skuteczniej si? broni?,  mieszka?cy    przenosz? si? na pobliskie wzgórze, gdzie aktualnie znajduje si?  Stare Miasto..Na pocz?tku XII wieku, po nieudanej walce przeciwko Guarcino i innym o?rodkom, staro?ytne Anticoli traci cz??? swojego terytorium. W XIII wieku papie? Bonifacy VIII nabywaj?c Torre Cajetani wychwala? prawa feudalne,takie same,jakie panowa?y w Anticoli.
Wraz z wyborem na Papie?a Aleksandra VI Borgia (nast?pcy papie?a Innocentego VIII ) twierdza  Anticoli  zosta?a powierzona  kardyna?owi Ascanio Sforza, a nast?pnie  Giovanniemu(Janowi), synowi Lukrecji Borgia.
W nast?pstwie ró?nych wydarze? rodzina Colonna w XVI wieku przejmuje w posiadanie terytorium Anticoli i utrzymuje panowanie a? do 1816 roku.
Wraz ze zjednoczeniem W?och do nazwy Anticoli dodano okre?lenie "Campania"(wie?) w nawi?zaniu do antycznej prowincji papieskiej  Kampanii i Marittima.
W sierpniu 1911 roku w?a?nie we Fiuggi, zosta?a podpisana deklaracja o przyst?pieniu do  wojny z Turcj? przez Premiera Giovanni Giolitti i Ministra Spraw Zagranicznych Salandra     A w1914 roku król osobi?cie przebywa? w zabytkowym Palazzo della Fonte,gdzie  podpisa? akt o neutralno?ci w nowo wybuch?ym .konflikcie.
W 1911 roku wraz z inauguracj? Fonte Bonifacio VIII rozpoczyna si? docenianie w?a?ciwo?ci leczniczych wód; w 1913 roku zosta? otwarty  Grand Hotel Palazzo della Fonte, jeden z najbardziej presti?owych w Europie, który w nast?pnym roku go?ci? rodzin? królewsk?.W rezultacie Fiuggi sta?o si? punktem odniesienia dla wielu znakomitych osób  z epoki przyje?d?aj?cych tutaj cz?sto tylko na okres wypoczynku. W 1916 roku otwarto lini? kolejki w?skotorowej Rzym-Fiuggi-Alatri-Frosinone,która funkcjonowa?a a? do 1982 roku.Taka infrastruktura da?a impuls do rozwoju turystyki w czasach wspó?czesnych w mie?cie uzdrowiskowym.Zbudowano równie? swego rodzaju lekk? kolejk?, kursuj?c? mi?dzy Fonti(zdrojami),a ró?nymi cz??ciami miasta.
Grand Hotel Palazzo della Fonte (nie maj?cy sobie równych w Europie w stylu Liberty) podczas II wojny ?wiatowej funkcjonowa? jako  szpital.
Obecnie miasteczko posiada, po Rzymie, najwi?ksz? liczb? hoteli w Lacjum, i jest jednym z najbardziej znanych  uzdrowisk w Europie, ze znacznym nap?ywem turystów. Dzi?ki temu, Fiuggi cz?sto wybierane jest na miejsce,gdzie w Palaterme odbywaj? si? konferencje,zjazdy i  wydarzenia polityczne.
Dostosowuj?c si? do potrzeb rynku turystyki kongresowej Administracja aktualnie poszukuje nowych rozwi?za?,aby stworzy? przepi?kne centrum konferencyjne zaprojektowane przez znanego hiszpa?skiego architekta Santiago Calatrava.
Nie mniej wa?ne jest to,?e Fonte Bonifacio VIII zosta?o  zr?cznie przeprojektowane przez architekta Luigi Moretti i zbudowane w latach 70.Podczas tej przebudowy wyburzono oryginalne termy   w stylu.Umbryjskim
Narodziny Fiuggi
Uwa?a si?, ?e  ma?a wioska o nazwie Felcia istnia?a ju? w czasach Herników, ludno?ci,która  osiedli?a si? na tym terenie w obszarze Lacjum jeszcze przed staro?ytnymi Rzymianami.. W 367 pne rozpoczyna si? panowanie rzymskie i z tych czasów rzymskich pochodz? pierwsze wzmianki na temat w?a?ciwo?ci tutejszych wód Fons Arilla.Ludno?? pierwotnie zamieszkiwa?a  tereny po?o?one ni?ej,na wsi, ale po barbarzy?skich najazdach Saracenów,aby skuteczniej si? broni?,  mieszka?cy    przenosz? si? na pobliskie wzgórze, gdzie aktualnie znajduje si?  Stare Miasto..Na pocz?tku XII wieku, po nieudanej walce przeciwko Guarcino i innym o?rodkom, staro?ytne Anticoli traci cz??? swojego terytorium. W XIII wieku papie? Bonifacy VIII nabywaj?c Torre Cajetani wychwala? prawa feudalne,takie same,jakie panowa?y w Anticoli.
Wraz z wyborem na Papie?a Aleksandra VI Borgia (nast?pcy papie?a Innocentego VIII ) twierdza  Anticoli  zosta?a powierzona  kardyna?owi Ascanio Sforza, a nast?pnie  Giovanniemu(Janowi), synowi Lukrecji Borgia.
W nast?pstwie ró?nych wydarze? rodzina Colonna w XVI wieku przejmuje w posiadanie terytorium Anticoli i utrzymuje panowanie a? do 1816 roku.
Wraz ze zjednoczeniem W?och do nazwy Anticoli dodano okre?lenie "Campania"(wie?) w nawi?zaniu do antycznej prowincji papieskiej  Kampanii i Marittima.
W sierpniu 1911 roku w?a?nie we Fiuggi, zosta?a podpisana deklaracja o przyst?pieniu do  wojny z Turcj? przez Premiera Giovanni Giolitti i Ministra Spraw Zagranicznych Salandra     A w1914 roku król osobi?cie przebywa? w zabytkowym Palazzo della Fonte,gdzie  podpisa? akt o neutralno?ci w nowo wybuch?ym .konflikcie.
W 1911 roku wraz z inauguracj? Fonte Bonifacio VIII rozpoczyna si? docenianie w?a?ciwo?ci leczniczych wód; w 1913 roku zosta? otwarty  Grand Hotel Palazzo della Fonte, jeden z najbardziej presti?owych w Europie, który w nast?pnym roku go?ci? rodzin? królewsk?.W rezultacie Fiuggi sta?o si? punktem odniesienia dla wielu znakomitych osób  z epoki przyje?d?aj?cych tutaj cz?sto tylko na okres wypoczynku. W 1916 roku otwarto lini? kolejki w?skotorowej Rzym-Fiuggi-Alatri-Frosinone,która funkcjonowa?a a? do 1982 roku.Taka infrastruktura da?a impuls do rozwoju turystyki w czasach wspó?czesnych w mie?cie uzdrowiskowym.Zbudowano równie? swego rodzaju lekk? kolejk?, kursuj?c? mi?dzy Fonti(zdrojami),a ró?nymi cz??ciami miasta.
Grand Hotel Palazzo della Fonte (nie maj?cy sobie równych w Europie w stylu Liberty) podczas II wojny ?wiatowej funkcjonowa? jako  szpital.
Obecnie miasteczko posiada, po Rzymie, najwi?ksz? liczb? hoteli w Lacjum, i jest jednym z najbardziej znanych  uzdrowisk w Europie, ze znacznym nap?ywem turystów. Dzi?ki temu, Fiuggi cz?sto wybierane jest na miejsce,gdzie w Palaterme odbywaj? si? konferencje,zjazdy i  wydarzenia polityczne.
Dostosowuj?c si? do potrzeb rynku turystyki kongresowej Administracja aktualnie poszukuje nowych rozwi?za?,aby stworzy? przepi?kne centrum konferencyjne zaprojektowane przez znanego hiszpa?skiego architekta Santiago Calatrava.
Nie mniej wa?ne jest to,?e Fonte Bonifacio VIII zosta?o  zr?cznie przeprojektowane przez architekta Luigi Moretti i zbudowane w latach 70.Podczas tej przebudowy wyburzono oryginalne termy   w stylu.Umbryjskim

 

 

Per i Cookie su questo sito - Questo sito utilizza cookie per ottimizzare la tua esperienza online. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le tue preferenze relative ai cookie, autorizzi l'uso di cookie da parte nostra. Per maggiori informazioni o per modificare le tue preferenze relative ai cookie, consulta la nostra normativa sui cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information