Fiuggi e le sue tradizioni

Ben conservata la cittadella Medioevale, Fiuggi centro storico, è un susseguirsi di vicoli, piazzette, di case che si accavallano l' una su l'altra in continua successione. molti e suggestivi gli angoli da scoprire. Lungo il percorso si incontrano: la collegiata di San Pietro, la chiesa di Santo Stefano, la chiesa di Santa Maria del Colle. Ed ancora il Palazzo Falconi, le case patronali, e di più recente costruzione il Palazzo comunale ed il Teatro in Piazza Trento e Trieste. img-tesoriIl borgo medievale di Fiuggi fu probabilmente costruito intorno al Mille, periodo in cui molte città si fortificarono sui colli più alti per meglio difendersi dalle invasioni barbariche. Fiuggi borgo medioevale: Arroccato all’interno della cinta muraria oggi quasi scomparsa è un susseguirsi di vicoli, piazzette, ripide scalinate e case costruite una sull’altra. La presenza nei secoli delle più importanti famiglie romane ha lasciato testimonianze architettoniche assai interessanti, come gli antichi palazzi padronali Case Grandi, Martini e Alessandri.

 

Nel palazzo De Medici, già sede della vecchia caserma di Anticoli, si trova il famoso “pozzo delle vergini”, dove secondo la leggenda venivano gettate le ragazze che rifiutavano di assoggettarsi allo “ius primae noctis” imposto dal feudatario. Anche palazzo Falconi custodisce una storia curiosa. Nella vana attesa di Napoleone, che avrebbe dovuto fermarsi proprio qui per una breve sosta, un pittore passò la notte a decorare una stanza con il ritratto del condottiero. Che non passò mai da Fiuggi ma lasciò la sua ombra, come raccontò l’artista, in quella che oggi si chiama la “Sala di Napoleone”. Passeggiando per la città si possono anche ammirare le bifore di via Vetere e i portali di pietra sovrastati da stemmi gentilizi in via Maggiore. Meritano una visita a sé le numerose chiese di Fiuggi. img-storia-fiuggi3La Collegiata di San Pietro, sempre in via Maggiore, custodisce opere della scuola romana del ‘600. In pieno centro storico vale la pena visitare anche Santo Stefano e Santa Maria del Colle, due templi pagani trasformati in chiese intorno al XV secolo. In via Vecchia Fiuggi si trova la Chedificata dal feudatario Marcantonio Colonna in ricordo della vittoria dell’armata cristiana a Lepanto. E, infine, c’è la Chiesa di San Biagio, patrono di Fiuggi. Costruita intorno al 1100 e successivamente rifatta sul modulo barocco, conserva tra l’altro un affresco del XIII secolo e un’acquasantiera ricavata da un capitello romano. Oltre alle opere d’arte dei secoli passati, comunque, è interessante visitare quelle parti della città che risalgono all’inizio del ‘900, periodo di grande fervore culturale anche per Fiuggi. In stile liberty sono il Villino Breda, nel centro storico, e nella parte bassa della città l’Albergo Igea e tutta la cosiddetta Zona Villini. 48023Portano la stessa firma, quella dell’architetto Garibaldi Burba, la Fonte Bonifacio VIII (di cui oggi resta solo il grande portale d’epoca), il Grande Albergo Palazzo della Fonte e la Chiesa Regina Pacis. Lo splendido Grand Hotel Città di Fiuggi, costruito come abbiamo detto nel 1910, ha subito invece alterne vicende. Protagonista di una indimenticabile stagione culturalmondana durante il Ventennio, ora è sede di una tra le più qualificate scuole alberghiere d’Italia, e il suo teatro è diventato il Teatro Comunale. E' invece del 1925 il Palazzo Comunale, che fu costruito in stile rinascimentale in onore del breve periodo -dal 1421 al 1478 - in cui Anticoli di Campagna fu libero comune.

 

Wersja polskapolonia

 

Fiuggi i jego tradycje
Dobrze zachowana ?redniowieczna twierdza, centrum historyczne miasta Fiuggi to kolejne ulice, place, domy, które pokrywaj? si? tarasowo "jeden nad drugim” i wiele pi?knych zak?tków do odkrycia.Wzd?u? szlaku spotykaj?:si?: kolegiata San Pietro(?wi?tego Piotra), ko?ció? Santo Stefano(?wi?tego Stefana), ko?ció? Santa Maria del Colle(Matki Boskiej na Wzgórzu). I jeszcze Palazzo Falconi, domy feuda?ów i niedawno zbudowany Ratusz Miejski oraz Teatr na Piazza Trento e Trieste. ?redniowieczna osada Fiuggi powsta?a prawdopodobnie oko?o wieku X, w czasie, gdy wiele miast obwarowuje si? na najwy?szych wzgórzach w celu lepszej obrony przed najazdami barbarzy?ców. ?redniowieczne Fiuggi  otoczone pasem  murów obronnych,.które do dzisiaj prawie si? nie zachowa?y to kolejne zau?ki, placyki, strome schody i domy zbudowane jeden nad drugim.O obecno?ci  przez wieki  najwa?niejszych rzymskich rodzin ?wiadcz? przyk?ady  bardzo interesuj?cych zabytków architektury takich,jak dawne pa?ace bogatych w?a?cicieli Case Grandi, Martini i Alessandri.
W pa?acu De Medici, dawnej siedziby koszar Anticoli,znajduje si? s?ynna „studnia dziewic”, do której wed?ug legendy wrzucano dziewcz?ta, które nie chcia?y podporz?dkowa? si? "ius noctis primae"(prawu pierwszej nocy), narzuconemu przez pana feudalnego.Tak?e pa?ac Falconi strze?e ciekawej historii.Oczekuj?c  na pró?no Napoleona, który mia? w?a?nie tu zatrzyma? si? na krótki postój,pewien malarz sp?dzi? noc dekoruj?c jeden z pokójów      portretem wodza.Nawet,je?li nigdy nie przebywa? we Fiuggi,to zostawi? tutaj swój cie?, jak wyja?ni? artysta,ten pokój dzisiaj nosi nazw? "Sala Napoleona". Spaceruj?c po mie?cie mo?na tak?e podziwia? biforia przy ulicy Vetere i  kamienne portale  zwie?czone herbami szlacheckimi na ulicy Maggiore. Warto te? odwiedzi? liczne ko?cio?y we Fiuggi. W Kolegiacie San Pietro,od zawsze na ulicy Maggiore,znajduj? si? dzie?a szko?y rzymskiej z XVII wieku.  W samym centrum historycznym miasta warto wybra? si? do ko?cio?a Santo Stefano i Santa Maria del Colle,kiedy?  ?wi?tynie poga?skie zamienione na ko?cio?y oko?o XV wieku.Na ulicy Vecchia Fiuggi znajduje si? Chedificata feuda?a Marcantonio Colonna na pami?tk? zwyci?stwa armii chrze?cija?skiej pod Lepanto. I wreszcie ko?ció? San Biagio, patrona Fiuggi. Wybudowany ok. 1100 roku i stopniowo przebudowany w stylu barokowym , zawiera mi?dzy innymi fresk z XIII wieku i kropielnic? pochodz?c? z kapitelu rzymskiego. Oprócz dzie? sztuki z minionych wieków, jednak warto odwiedzi? te cz??ci miasta, które  pochodz?  z pocz?tku XX wieku, okresu wielkiej burzy kulturalnej tak?e we  Fiuggi. W stylu Liberty s? willa Breda w centrum historycznym,a w dolnej cz??ci miasta Hotel Igea i ca?a tak zwana dzielnica willowa.Wykonane przez tego samego architekta Garibaldi Burba, Fonte Bonifacio VIII (z czego do dzi? pozosta? jedynie du?y portal z epoki),  Grand Hotel Palazzo della Fonte i ko?ció? Regina Pacis. Wspania?y Grand Hotel miasta Fiuggi, zbudowany w 1910 roku, jak ju? powiedzieli?my,ma zmienne koleje losu.Bohater niezapomnianego okresu w kulturze ?wiatowej podczas dwudziestolecia mi?dzywojennego,teraz jest siedzib? jednej z najbardziej renomowanych szkó? hotelarskich we W?oszech,a jego teatr sta? si? Teatrem Miejskim.Natomiast z 1925 roku pochodzi Ratusz Miejski,zbudowany w stylu renesansowym dla uczczenia krótkiego okresu-od 1421 do 1478 roku-w którym Anticoli by?o woln? gmin?.
Fiuggi i jego tradycje
Dobrze zachowana ?redniowieczna twierdza, centrum historyczne miasta Fiuggi to kolejne ulice, place, domy, które pokrywaj? si? tarasowo "jeden nad drugim” i wiele pi?knych zak?tków do odkrycia.Wzd?u? szlaku spotykaj?:si?: kolegiata San Pietro(?wi?tego Piotra), ko?ció? Santo Stefano(?wi?tego Stefana), ko?ció? Santa Maria del Colle(Matki Boskiej na Wzgórzu). I jeszcze Palazzo Falconi, domy feuda?ów i niedawno zbudowany Ratusz Miejski oraz Teatr na Piazza Trento e Trieste. ?redniowieczna osada Fiuggi powsta?a prawdopodobnie oko?o wieku X, w czasie, gdy wiele miast obwarowuje si? na najwy?szych wzgórzach w celu lepszej obrony przed najazdami barbarzy?ców. ?redniowieczne Fiuggi  otoczone pasem  murów obronnych,.które do dzisiaj prawie si? nie zachowa?y to kolejne zau?ki, placyki, strome schody i domy zbudowane jeden nad drugim.O obecno?ci  przez wieki  najwa?niejszych rzymskich rodzin ?wiadcz? przyk?ady  bardzo interesuj?cych zabytków architektury takich,jak dawne pa?ace bogatych w?a?cicieli Case Grandi, Martini i Alessandri.
W pa?acu De Medici, dawnej siedziby koszar Anticoli,znajduje si? s?ynna „studnia dziewic”, do której wed?ug legendy wrzucano dziewcz?ta, które nie chcia?y podporz?dkowa? si? "ius noctis primae"(prawu pierwszej nocy), narzuconemu przez pana feudalnego.Tak?e pa?ac Falconi strze?e ciekawej historii.Oczekuj?c  na pró?no Napoleona, który mia? w?a?nie tu zatrzyma? si? na krótki postój,pewien malarz sp?dzi? noc dekoruj?c jeden z pokójów      portretem wodza.Nawet,je?li nigdy nie przebywa? we Fiuggi,to zostawi? tutaj swój cie?, jak wyja?ni? artysta,ten pokój dzisiaj nosi nazw? "Sala Napoleona". Spaceruj?c po mie?cie mo?na tak?e podziwia? biforia przy ulicy Vetere i  kamienne portale  zwie?czone herbami szlacheckimi na ulicy Maggiore. Warto te? odwiedzi? liczne ko?cio?y we Fiuggi. W Kolegiacie San Pietro,od zawsze na ulicy Maggiore,znajduj? si? dzie?a szko?y rzymskiej z XVII wieku.  W samym centrum historycznym miasta warto wybra? si? do ko?cio?a Santo Stefano i Santa Maria del Colle,kiedy?  ?wi?tynie poga?skie zamienione na ko?cio?y oko?o XV wieku.Na ulicy Vecchia Fiuggi znajduje si? Chedificata feuda?a Marcantonio Colonna na pami?tk? zwyci?stwa armii chrze?cija?skiej pod Lepanto. I wreszcie ko?ció? San Biagio, patrona Fiuggi. Wybudowany ok. 1100 roku i stopniowo przebudowany w stylu barokowym , zawiera mi?dzy innymi fresk z XIII wieku i kropielnic? pochodz?c? z kapitelu rzymskiego. Oprócz dzie? sztuki z minionych wieków, jednak warto odwiedzi? te cz??ci miasta, które  pochodz?  z pocz?tku XX wieku, okresu wielkiej burzy kulturalnej tak?e we  Fiuggi. W stylu Liberty s? willa Breda w centrum historycznym,a w dolnej cz??ci miasta Hotel Igea i ca?a tak zwana dzielnica willowa.Wykonane przez tego samego architekta Garibaldi Burba, Fonte Bonifacio VIII (z czego do dzi? pozosta? jedynie du?y portal z epoki),  Grand Hotel Palazzo della Fonte i ko?ció? Regina Pacis. Wspania?y Grand Hotel miasta Fiuggi, zbudowany w 1910 roku, jak ju? powiedzieli?my,ma zmienne koleje losu.Bohater niezapomnianego okresu w kulturze ?wiatowej podczas dwudziestolecia mi?dzywojennego,teraz jest siedzib? jednej z najbardziej renomowanych szkó? hotelarskich we W?oszech,a jego teatr sta? si? Teatrem Miejskim.Natomiast z 1925 roku pochodzi Ratusz Miejski,zbudowany w stylu renesansowym dla uczczenia krótkiego okresu-od 1421 do 1478 roku-w którym Anticoli by?o woln? gmin?.

 

 

Per i Cookie su questo sito - Questo sito utilizza cookie per ottimizzare la tua esperienza online. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le tue preferenze relative ai cookie, autorizzi l'uso di cookie da parte nostra. Per maggiori informazioni o per modificare le tue preferenze relative ai cookie, consulta la nostra normativa sui cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information